Home ‌ျေကာ္ညာ

Category: <span>‌ျေကာ္ညာ</span>

Post

၅.၁၂. ၂၀၂၁ အောင်လံစျေး ဖုန်းဖြင့်ဝယ်ရောင်း ခန့်မှန်းဈေးများသာ

၁။နှမ်းစမှုံနက် (၄၅ပိသာ)၁၆၅/ ၁၇၅/ ၁၈၅ / သစ် ၂။နှမ်းပြာသန့် (၄၅ပိသာ) ၁၃၀၀၀၀ သစ် ၃။နှမ်းဖြူ (၄၅ပိသာ) ၁၃၀၀၀၀ ၄။နှမ်းနီ (၄၅ပိသာ) ၁၃၀၀၀၀ ၅။ပဲစင်းငုံနီ(၂၀ပိသာ)၃၅၀၀၀ ၆။ပဲစင်းငုံဖြူ (၂၀ပိသာ) ၇။ပဲဒီ စိမ်း(၂၀ပိသာ) ၄၄၀၀၀ ထိပ်စ ၈။ပဲနောက် (၂၀ပိသာ) ၉။မတ် ပဲ (၂၀ပိသာ)၄၄၀၀၀ ၁၀။ကုလါးပဲ HL (၂၀ပိသာ) ၃၉၅၀၀ ၁၁။ကုလါးပဲမြကြေး(၂၀ပိသာ) ၁၂။ဘိုကိတ်ပြာ (၂၀ပိသာ) ၃၅၀၀၀ သစ် ၁၃။ဘိုကိတ်ဖြူ (၂၀ပိသာ) ၃၅၀၀၀ ၁၄။ပဲကြီး (၂၀ပိသာ)၈၀၀၀၀ /၇၅၀၀၀ ၁၅။လုံးဆံနီ (၁ပိသာ)၂၇၀၀ ၁၆။လုံးဆံဖြူ(၁ပိသာ)၃၀၀၀ ၂၉၀၀(ဟ) ၂၈၀၀(ဟ) ၁၇။ဆီဆံဓါးကွင်း (၁ပိသာ) ၁၈။ဝါ (၁ပိသာ) ၁၄၀၀/၁၄၅၀ ခြောက် ၁၉။၆လတောင့်(၁ပိသာ)...