၂၈.၆. ၂၀၂၁ အောင်လံစျေး ဖုန်းဖြင့်ဝယ်ရောင်း ခန့်မှန်းဈေးများသာ

၁။နှမ်းစမှုံနက် (၄၅ပိသာ) ၁၁၅၀၀၀ ၂။နှမ်းပြာသန့် (၄၅ပိသာ) ၁၀၀၀၀၀ ၃။နှမ်းဖြူ (၄၅ပိသာ) ၁၀၀၀၀၀ ၄။နှမ်းနီ (၄၅ပိသာ) ၁၀၀၀၀၀ ၅။ပဲစင်းငုံနီ(၂၀ပိသာ) ၃၄၇၀၀ ၆။ပဲစင်းငုံဖြူ (၂၀ပိသာ) ၇။ပဲဒီ စိမ်း(၂၀ပိသာ) ၈။ပဲနောက် (၂၀ပိသာ) ၉။မတ်ပဲ (၂၀ပိသာ) ၃၄၅၀၀၁၀။ကုလါးပဲ HL (၂၀ပိသာ) ၃၁၀၀၀၁၁။ကုလါးပဲမြကြေး(၂၀ပိသာ)၃၁၀၀၀၁၂။ဘိုကိတ်ပြာ (၂၀ပိသာ) ၂၅၀၀၀ ၁၃။ဘိုကိတ်ဖြူ (၂၀ပိသာ) ၁၄။ပဲကြီး (၂၀ပိသာ) ၄၄၀၀၀ /၄၂၀၀၀/ ၄၀၀၀၀ ၁၅။လုံးဆံနီ (၁ပိသာ)၂၆၀၀ ၂၅၅၀ ၁၆။လုံးဆံဖြူ(၁ပိသာ) ၂၈၅၀ ၂၈၇၅၁၇။ဆီဆံဓါးကွင်း (၁ပိသာ)၁၈။ဝါ (၁ပိသာ) ၁၅၂၅၁၉။၆လတောင့်(၁ပိသာ) ၂၀။ပဲတောင့်စို (၁တင်း)၂၁။ဆန်အချိန်နှင့်အမျှစျေးပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ဈေးမေးရန် ၀၆၉ ၂၀၀၇၇၈ ၀၉၅၃၃၀၁၃၄

Crd အောင်လံကုန်စည်စျေးကွက်

Leave a Reply

Your email address will not be published.