၁၄.၆. ၂၀၂၁ အောင်လံစျေး ဖုန်းဖြင့်ဝယ်ရောင်း ခန့်မှန်းဈေးများသာ

၁။နှမ်းစမှုံနက် (၄၅ပိသာ) ၁၁၀၀၀၀
၂။နှမ်းပြာသန့် (၄၅ပိသာ) ၁၀၀၀၀၀
၃။နှမ်းဖြူ (၄၅ပိသာ) ၁၀၀၀၀၀
၄။နှမ်းနီ (၄၅ပိသာ) ၁၀၀၀၀၀
၅။ပဲစင်းငုံနီ(၂၀ပိသာ) ၃၅၀၀၀
၆။ပဲစင်းငုံဖြူ (၂၀ပိသာ)
၇။ပဲဒီ စိမ်း(၂၀ပိသာ)
၈။ပဲနောက် (၂၀ပိသာ)
၉။မတ်ပဲ (၂၀ပိသာ) ၃၅၀၀၀
၁၀။ကုလါးပဲ HL (၂၀ပိသာ) ၃၀၀၀၀
၁၁။ကုလါးပဲမြကြေး(၂၀ပိသာ)၃၁၀၀၀
၁၂။ဘိုကိတ်ပြာ (၂၀ပိသာ) ၂၃၅၀၀
၁၃။ဘိုကိတ်ဖြူ (၂၀ပိသာ)
၁၄။ပဲကြီး (၂၀ပိသာ) ၃၉၀၀၀ ၃၇၀၀၀ ၃၅၀၀၀
၁၅။လုံးဆံနီ (၁ပိသာ)၂၆၀၀ ၂၅၅၀
၁၆။လုံးဆံဖြူ(၁ပိသာ) ၂၉၀၀
၁၇။ဆီဆံဓါးကွင်း (၁ပိသာ)
၁၈။ဝါ (၁ပိသာ) ၁၅၂၅
၁၉။၆လတောင့်(၁ပိသာ)
၂၀။ပဲတောင့်စို (၁တင်း)
၂၁။ဆန်

အချိန်နှင့်အမျှစျေးပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ဈေးမေးရန် ၀၆၉ ၂၀၀၇၇၈ ၀၉၅၃၃၀၁၃၄
အောင်လံငုန်စည်ဒိုင် page မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.