၁၀.၈. ၂၀၂၁​အောင်လံစျေးဖုန်းဖြင့်ဝယ်ရောင်း ခန့်မှန်းဈေးများသာ

၁။နှမ်းစမှုံနက် (၄၅ပိသာ) ၁၁၀၀၀၀ ၂။နှမ်းပြာသန့် (၄၅ပိသာ) ၁၀၀၀၀၀ ၃။နှမ်းဖြူ (၄၅ပိသာ) ၁၀၀၀၀၀ ၄။နှမ်းနီ (၄၅ပိသာ) ၁၀၀၀၀၀ ၅။ပဲစင်းငုံနီ(၂၀ပိသာ) ၃၈၀၀၀ ၆။ပဲစင်းငုံဖြူ (၂၀ပိသာ) ၇။ပဲဒီ စိမ်း(၂၀ပိသာ)၃၂၀၀၀/၃၁၅၀၀ ၈။ပဲနောက် (၂၀ပိသာ) ၉။မတ်ပဲ (၂၀ပိသာ)၁၀။ကုလါးပဲ HL (၂၀ပိသာ)၃၈၀၀၀ ၁၁။ကုလါးပဲမြကြေး(၂၀ပိသာ)၃၆၀၀၀၁၂။ဘိုကိတ်ပြာ (၂၀ပိသာ)၃၀၀၀၀ ၁၃။ဘိုကိတ်ဖြူ (၂၀ပိသာ) ၁၄။ပဲကြီး (၂၀ပိသာ) ၄၇၀၀၀ ၄၅၀၀၀ ၄၃၀၀၀ ၁၅။လုံးဆံနီ (၁ပိသာ)၂၆၀၀၁၆။လုံးဆံဖြူ(၁ပိသာ)၂၈၀၀၁၇။ဆီဆံဓါးကွင်း (၁ပိသာ)၁၈။ဝါ (၁ပိသာ)၁၉။၆လတောင့်(၁ပိသာ) ၂၀။ပဲတောင့်စို (၁တင်း)၂၁။ဆန်အချိန်နှင့်အမျှစျေးပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ဈေးမေးရန် ၀၆၉ ၂၀၀၇၇၈ ၀၉၅၃၃၀၁၃၄

Leave a Reply

Your email address will not be published.