ယနေ့ မကွေး ဆီထွက်သီးနှံ စေ◌ျးနှုန်

နှမ်းအနက် ခေါင် တင်းချိန် ၆၇၀၀၀

နှမ်းအဖြူ ဝိတ်ချိန် ၅၃၀၀၀

နှမ်းအနီ တင်းချိန် ၄၃၀၀၀

မြေပဲ ပင်ထောင် အခွံခြောက် အဆံခြောက် ခေါင် ၁၂၀၀၀

ပင်ပြန့်ခေါင် ၉၀၀၀

ရန်ပယ်ပွဲရုံ မှ

Leave a Reply

Your email address will not be published.