ဓာတ္ခြဲ နမူနာ ၂၉၀၂ ခုအား ၂၄ နာရီအတြင္း စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ရာ COVID-19 အတည္ျပဳလူနာသစ္ ၃၇၃ ဦး စစ္ေဆးေတြ႕ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန သတင္းထုတ္ျပန္။

Source: https://mohs.gov.mm/page/15199

Leave a Reply

Your email address will not be published.