စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး ( Advocacy and lobby) online သင္တန္းကို အြန္လႈိင္း ျဖင့္ ပထမဆုံးႀကိမ္ ေက်း႐ြာတြင္ ျပဳလုပ္

ၾကာကန္၊စက္တင္ဘာ(၁၁)      

ေက်း႐ြာ လူငယ္၊ လူႀကီးမ်ား စြမ္းရည္ျမႇင့္ရန္အတြက္ Covid 19 ကာလ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေက်း႐ြာ လူထုႏွင့္ အြန္လႈိင္း ျဖင့္ ပထမဆုံးႀကိမ္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟုေက်းလက္ေျမမွ ေျပာသည္။

online zoom သင္တန္းကို ၄ ရက္ေန႔မွ ၉ ရက္ေန႔၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ၆ ရက္တာ သင္တန္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေက်း႐ြာ လူငယ္၊ လူႀကီးမ်ား စြမ္းရည္ျမႇင့္ရန္အတြက္ ေက်းလက္ေျမႏွင့္ ညီမၽွျခင္း ျမန္မာတို႔မွ The United Natons Democracy Fund (UNDEF) ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

 မိမိတို႔ ရပ္႐ြာတြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား အေရးဆိုမႈႏွင့္ လူထုပါ၀င္မႈ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္တြက္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်း႐ြာ ၁၀ ႐ြာမွ လူငယ္မ်ား၊ လူႀကီးမ်ားကို သင္တန္းေပးခဲ့သည္။ Covid 19 ကာလ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူစု လူေ၀းမျဖစ္ေစရန္အတြက္ လူစုခြဲကာ သင္တန္း သူ၊ သင္တန္းသား ၂၅ ဦးအား တစ္႐ြာစီခြဲကာ ျပဳလုပ့္ခဲ့သည္။

 ေက်း႐ြာ လူထုႏွင့္ အြန္လႈိင္း ျဖင့္ ပထမဆုံးႀကိမ္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နည္းပညာ အခက္အခဲ ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္ဦးခ်င္း မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဟု သင္တန္းမွဴးေဒၚမူစဲကေျပာသည္။

 ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္၊ သားမၽွား ေက်း႐ြာမွ ရပ္႐ြာ အေရး ဦးေဆာင္၊ ဦး႐ြက္လုပ္ေဆာင္ေသာ သင္တန္းသားတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ကို စိုးေလးမွ ယခုကဲ့သို႔ အြန္လႈိင္းသင္တန္း တက္ရျခင္းမွာ “မိမိအတြက္ နည္းလမ္းအသစ္၊ အေတြ႕အႀကဳံသစ္ရရွိျခင္းအျပင္၊ အခြင့္အလမ္းအသစ္အတြက္လည္း ရရွိသည္ဟုေျပာသည္။

“ဒီသင္တန္းကေန လူထုကို သူတို႔ နားလည္ လက္ခံလာေအာင္ ဘယ္လို သတင္းစကားေတြ ေျပာရမလဲ၊ လုပ္ေဆာင္ရမလဲ အျပင္ အစိုးရနဲ႔ အာဏာပိာင္ေတြကို ဘယ္လို အေရးဆို တိုက္တြန္းရမလဲ၊ ဘယ္လို ျပင္ဆင္ၿပီး စနစ္တက် လုပ္ရမလဲ ဆိုတာကို ေလ့လာ သင္ယူခဲ့ရပါတယ္။ က်ေတာ့္အတြက္ တကယ့္ကို အေရးပါၿပီး အက်ိဳးရွိတဲ့ သင္တန္းပါ။” ဟုေျပာၾကားသည္။

ယခုကဲ့သို႕ အျခားေက်းရြာမ်ားကိုလည္းဆက္လက္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟုသိရသည္။

ေက်းလက္ေျမ။

Leave a Reply

Your email address will not be published.