ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်က လက်တစ်ကမ်းမှာရှိနေပါတယ်

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fweb.facebook.com%2Fmagwayjournal%2Fvideos%2F376165106835863%2F&show_text=false&width=560

Leave a Reply

Your email address will not be published.