ကိုဗစ်ရဲ့ ဇစ်မြစ်
https://web.facebook.com/watch/?v=1283534851983514
https://web.facebook.com/watch/?v=1283534851983514

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=346&href=https%3A%2F%2Fweb.facebook.com%2Fmagwayjournal%2Fvideos%2F1283534851983514%2F&show_text=false&width=560

Leave a Reply

Your email address will not be published.